WOWSlider generated by WOWSlider.com

การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการ      วันที่ (20 ธ.ค.65) เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี กำหนดการสัมมนาและการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการกำหนดมาตรการในการ             อยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครกับมูลนิธิ และคนต่างด้าวที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเอกชน         นอกระบบในจังหวัดชลบุรี ระหว่าง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  สำนักงาน       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และปกครองจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางให้กับมูลนิธิและโรงเรียนเอกชนนอกระบบได้ร่วมบูรณาการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ในการคัดกรอง และดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม    สถานะของนักเรียนหรือคนต่างด้าวในความรับผิดชอบของตน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และระเบียบคำสั่ง            ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีมูลนิธิในจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการสัมมนา ณ ห้องประชุมวารี โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน พัทยา