WOWSlider generated by WOWSlider.com

ภารกิจและหน้าที่


งานอำนวยการ
 • งานธุรการทั่วไป
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานข้อมูลและสถิติ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 • งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
งานสืบสวนปราบปราม
 • สืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฏหมาย
 • ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย
 • ควาบคุ้มคนต้องห้าม ได้แก่ งานผลักดัน - ส่งกลับ
 • สืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง และอาชญากรรมข้ามชาติ
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานบริการคนต่างด้าว
 • การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยการรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน การดำเนินการกรณีใบอนุญาตสิ้นสุดและงานเปรียบเทียบปรับ
 • พิจารณาการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
 • ตรวจบุคคลและพาหนะทางเรือที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรบริเวณอ่าวพัทยาและท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • ดำเนินการเการเกี่ยวกับบุคคลต้องห้ามงานประกันลูกเรือ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยใบอนุญาตสิ้นสุด
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย