การแจ้งที่อยู่อาศัยกรุณาอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติม (Additional Note)


คนต่างด้าวจะไม่สามารถแจ้งรายงานตัว 90 วันผ่านระบบออนไลน์ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. กรณีเป็นการรายงานตัว 90 วัน ครั้งแรก
2. กรณีมีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
โดยต้องมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตามเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวพักอาศัย ทั้งนี้คนต่างด้าวจะแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปแจ้งแทนก็ได้ หลังจากนั้นจะสามารถยื่นรายงานตัว 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามกำหนดนัดรายงานตัวครั้งต่อไป

The online service do NOT support if:
1. It is the first time of the 90 days notification.
2. There have been a change of new passport.
The foreigner have to make the notification in person or authorizes another person to make the notification at the immigration office located in the locality in which the foreigner have taken residence. After that, the foreigner can make the next 90 days notification by online service.