WOWSlider generated by WOWSlider.com

เกี่ยวกับ ตม.จว.ชลบุรี


 
     จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  หรือริมฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย    ประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา  30 ลิปดา–13 องศา  53 ลิปดาเหนือ  และเส้นแวงที่  100  องศา  45  ลิปดา - 101 องศา  45  ลิปดาตะวันออก จังหวัดชลบุรีมีพื้นที่ทั้งสิ้น   2,726,875  ไร่ ( 4,363  ตารางกิโลเมตร) คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศไทย  ห่างจาก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ประมาณ 40  กิโลเมตร ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 126  กิโลเมตร  (สายมอเตอร์เวย์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 7)  หรือประมาณ 147 กิโลเมตร ถนนสุขุมวิท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ) 
 
พื้นที่รับผิดชอบ
      ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยที่ตั้งมาเพิ่ม โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี(รวมทั้งเมืองพัทยา) โดยมี ด่าน ตม.ในปกครอง 3 ด่าน คือ 
  • ด่าน ตม.พัทยา
  • ด่าน ตม.ศรีราชา
  • ด่าน ตม.สีชัง
 
อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
  • งานอำนวยการ
  • งานขออยู่ต่อประเภทต่าง ๆ
  • งานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว
  • งานตรวจบุคคลและพาหนะเรือเข้าออกราชอาณาจักร

ประวัติความเป็นมา
 
        ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยาเริ่มต้นจากการเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ (ไม่ปรากฏหลักฐานระยะเวลา) ซึ่งกองตรวจคนเข้าเมืองกรุงเทพมหานครในสมัยนั้น ได้จัดส่งไปปฏิบัติหน้าที่รับคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พัทยา ตามนโยบายของรัฐบาลและกรมตำรวจ โดยอาศัยพื้นที่ของโรงแรม  พี.เค.วิลล่า เป็นที่ทำการชั่วคราว(ปัจจุบันไม่ปรากฏโรงแรมแห่งนี้)  เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ประสงค์จะขออยู่ต่อแต่มีความลำบากในการเดินทางกลับไปยื่นเรื่องที่กรุงเทพฯเหตุเพราะการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนกับปัจจุบันบางรายเกิดความท้อไม่ขออยู่ต่อหรือเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นทำให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้ไปอย่างน่าเสียดาย
 
พ.ศ. 2522
         ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่  20 ธันวาคม 2522 มีการกำหนดที่ทำการกองตรวจคนเข้าเมือง ที่ซอยสวนพลู  กรุงเทพฯและได้มีการกำหนดที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดชลบุรี ปรากฏตามหลักฐานที่ค้นพบตั้งขึ้นครั้งแรกเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2522  ตามประกาศกรมตำรวจ  ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2522  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม  97  หน้า 176  วันที่ 15 มกราคม 2523  ตั้งอยู่ที่ ซอย 6 ชายหาดพัทยา ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ปัจจุบัน เป็นสำนักควบคุมโรค ของเมืองพัทยา) อยู่ในสังกัด กองกำกับการ 5 กองตรวจคนเข้าเมือง  ใช้ชื่อหน่วยงานว่า “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ” 
 
 
พ.ศ. 2528
         กรมตำรวจ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น(แฟลต) ตั้งอยู่เลขที่ 522 หมู่ 10  ถนนเลียบชายหาดพัทยา ซอย 8  ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยใช้บริเวณชั้นล่าง เป็นที่ทำการ “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี” ชั้นบนเป็นที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่
 
23  มกราคม 2537 
       กองตรวจคนเข้าเมือง ได้ปรับโครงสร้างครั้งที่ 2    ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 22 ) พ.ศ.2536 เป็นหน่วยงานระดับกองบัญชาการเรียกว่า  “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง”   และยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี 2522, 2526, 2530, 2533 และ 2534  พร้อมกับเปลี่ยนชื่อจาก “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ” เป็น “ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา”  อยู่ในสังกัด กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
 
พ.ศ. 2541                           
         มีพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.2541 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2541เป็นต้นไป โดยด่าน ตรวจคนเข้าเมืองพัทยาอยู่ในสังกัดกองตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
6  ธันวาคม 2548
       “ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา” ได้รับบริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากภาคเอกชน จึงได้ย้ายสถานที่ทำการใหม่มา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 75/265 หมู่ที่ 12 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน ซอย 5 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
 
 


 
 
7  กันยายน 2552
           มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้รวมหน่วยงาน ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา และด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ ให้ชื่อว่า "ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี" ตั้งอยู่ที่ 75/265 หมู่ 12 ตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (อาคารเดิมของด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา)  มี “ ผู้กำกับการ “ ในตำแหน่ง “ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี “เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยด่านตรวจคน เข้าเมืองศรีราชา (เดิม) และ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง (เดิม) มีสถานะเป็นจุดตรวจบุคคลและพาหนะทางน้ำ  ขึ้นอยู่ กับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรึ  เป็นต้นไป


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

รายงานการประชุม แจ้งผล อนุญาตอยู่ต่อ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเบาะแส คนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ 1111 แจ้งที่พัก คนต่างด้าวระบบใหม่
ศูนย์บริการข่าวสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดการเรียนรู้ คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
ผบช.สตม.-->