WOWSlider generated by WOWSlider.com

การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน


การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน


วิธีการแจ้ง
 • คนต่างด้าวแจ้งด้วยตนเองหรือ
 • คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
 • คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ ก่อนหรือหลัง 7 วัน นับจากวันครบกำหนด
 • คนต่างด้าวมายื่นคำร้องขออยู่ต่อปีแรก ให้ถือเป็นการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันโดยอนุโลม
สถานที่รับแจ้ง
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซ.สวนพลู(งาน 1 กองกำกับการ 4 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
 • กลุ่มงานบริการขออยู่ต่อ ศูนย์รัชดา( BOI )
 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง
การปฏิบัติเมื่อแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า(ถึงหน้าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย รือหน้าที่ได้รับการตรวจลงตราครั้งสุดท้าย)
 • สำเนาบัตร ตม.6 ขาออก หน้า-หลัง (TM.6)
 • ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
 • กรอกรายละเอียดในแบบ ตม.47 พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
 • ซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงคนต่างด้าว เพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดส่วนล่างของแบบ ตม.47 เมื่อรับแจ้งอยู่เกิน 90 วัน แล้ว พร้อมแบบ ตม.47 เพื่อใช้แจ้งอยู่เกิน 90 วันในครั้งต่อไป
 • นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ โดยจ่าหน้าซองมาที่
งาน 1 กก.4 บก.อก.สตม.(90 วัน)
507 ซ.สวนพล ถ.สาทรใต้   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120

หรือ

90 DAYS REGISTRATION
507 IMMIGRATION BUREAU,SOI SUANPLU,SOUTH SATHORN RD.,
THUNGMAHAMEK SATHORN BANGKOK. 10120

หมายเหตุ
 • การแจ้งอยู่เกิน 90 วัน และต่อไปๆไปทุก 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในประเทศแต่อย่างใด
 • คนต่างด้าวผู้ใดอยู่เกินกว่า 90 วัน ไม่แจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือแจ้งช้ากว่าที่กำหนด ต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง และเสียค่าปรับ จำนวน 2,000 บาท หรือคนต่างด้าวถูกจับกุมตัวมาไม่ว่ากรณีใดๆต้องเสียค่าปรับ จำนวน 4,000 บาท
 • โทรศัพท์ 0-2862774,0-2287-3101-10ต่อ 2240


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

รายงานการประชุม แจ้งผล อนุญาตอยู่ต่อ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเบาะแส คนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ 1111 แจ้งที่พัก คนต่างด้าวระบบใหม่
ศูนย์บริการข่าวสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดการเรียนรู้ คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
ผบช.สตม.-->