WOWSlider generated by WOWSlider.com

เตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์เพื่อนดำเนินการออกหนังสือรับรองสถานะบุคคลเมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 เวลา 13.00น. พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง ธิดาพร วงษ์ปิ่น รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี, พ.ต.ท.หญิง ณิชาภา รวยอารี, พ.ต.ต. หญิง ศุภัตตรา เดชมาลา, พ.ต.ท.วรีภัทร ภู่สุภานสรณ์ สว.ตม.จว.ชลบุรี ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์เพื่อนดำเนินการออกหนังสือรับรองสถานะบุคคล ( Certificate of Identity: CI) ของประเทศกัมพูชา ณ ศูนย์การค้าวิคตอเรียเซ็นเตอร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี