WOWSlider generated by WOWSlider.com

ติดต่อเกาะสีชัง
ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง

ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


เบอร์โทรศัพท์ (038) 216-215