WOWSlider generated by WOWSlider.com

ภารกิจและหน้าที่


งานอำนวยการ
 • งานธุรการทั่วไป
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานข้อมูลและสถิติ
 • งานประชาสัมพันธ์
 • งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
 • งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ และอุปกรณ์สื่อสาร
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 
งานสืบสวนปราบปราม
 • สืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฏหมาย
 • ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฏหมาย
 • ควาบคุ้มคนต้องห้าม ได้แก่ งานผลักดัน - ส่งกลับ
 • สืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง และอาชญากรรมข้ามชาติ
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานบริการคนต่างด้าว
 • การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัยการรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน การดำเนินการกรณีใบอนุญาตสิ้นสุดและงานเปรียบเทียบปรับ
 • พิจารณาการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ
 • ตรวจบุคคลและพาหนะทางเรือที่เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรบริเวณอ่าวพัทยาและท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 • ดำเนินการเการเกี่ยวกับบุคคลต้องห้ามงานประกันลูกเรือ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยใบอนุญาตสิ้นสุด
 • งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี


จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

รายงานการประชุม แจ้งผล อนุญาตอยู่ต่อ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเบาะแส คนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ 1111 แจ้งที่พัก คนต่างด้าวระบบใหม่
ศูนย์บริการข่าวสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดการเรียนรู้ คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พล.ต.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท สุรเชษฐ์ หักพาล
ผบช.สตม.-->